Privacyreglement

We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij dit Privacyreglement opgesteld.

Persoonsgegevens zijn gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot jou als persoon. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en rekeningnummer. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we verwerken (verzamelen, bewaren, raadplegen en verwijderen). In sommige gevallen vragen we ook om een kopie van jouw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld om vast te stellen of je juist hebt aangegeven in welke leeftijdscategorie van het concours jij en jouw ensemble vallen.

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze geldschieters (sponsoren, fondsen en giften), van degene die bij de Stichting betrokken zijn (zoals het comité van aanbeveling en juryleden) van de (potentiële) deelnemers en van andere personen waarmee wij direct of indirect contact hebben. In geval van minderjarigen, gaat het daarbij ook om de gegevens van degene die deze minderjarige vertegenwoordigt.

We verwerken de persoonsgegevens om contacten te (blijven) onderhouden. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens ook voor marketing- en communicatie doeleinden. Denk daarbij aan het toezenden van een nieuwsbrief of organiseren van onze activiteiten. Maar denk ook aan foto- en videomateriaal van een door ons georganiseerd concours, en het vermelden van de namen van de leden van een ensemble dat een prijs heeft gewonnen. Als je hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen, zullen we jouw persoonsgegevens daarvoor niet gebruiken. Ook kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken om onze activiteiten verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Jouw persoonsgegevens verwerken wij op basis van een overeenkomst, om aan een wettelijke verplichting te voldoen en/of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan je intrekken wanneer je dat wilt. Als we op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens moeten doorgeven – aan bijvoorbeeld de overheid – zullen we daaraan voldoen.

Wij administreren jouw persoonsgegevens zorgvuldig en werken ze ook bij als er iets verandert. Het kan ook zijn dat we voor de doelen zoals hierboven omschreven, we jouw persoonsgegevens met anderen uitwisselen. Dat zullen we hieronder toelichten.

Voor sommige werkzaamheden schakelen we anderen in (opdrachtnemers). Denk bijvoorbeeld aan het maken van foto- en filmmateriaal tijdens een concours of het controleren van onze financiële administratie. Wij vragen hen ook zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die deze anderen van ons ontvangen en de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. In principe werken we alleen samen met opdrachtnemers in Nederland die namens ons deze persoonsgegevens verwerken binnen Nederland. Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet door.

We hebben een Privacy Officer die binnen onze stichting het aanspreekpunt is voor privacy gerelateerde vraagstukken.

Als we jouw persoonsgegevens verwerken, verwerken we niet meer gegevens dan nodig en alleen voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens bij jou hebben opgevraagd. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn. Is deze verstreken, dan verwijderen we jouw persoonsgegevens. Alleen als er een goede reden is om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, verwijderen we ze nog niet.

Als je via onze website op een link klikt voor sociale media – denk daarbij aan WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram of Facebook – dan geldt dit reglement niet daarvoor. Deze sociale media hebben hun eigen privacyregels en reglementen. Dit geldt ook voor links op onze website naar andere websites.

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, namelijk:

  • Inzagerecht. Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken.
  • Recht van wijziging, aanvulling of verwijdering. Als jouw persoonsgegevens niet kloppen dan kun je aan ons vragen om deze te wijzigen of aan te vullen. Ook kun je vragen aan ons om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht van beperking. Je kunt ook aan ons vragen om tijdelijk de verwerking van sommige persoonsgegevens te beperken.
  • Dataportabiliteit. Je kunt aan ons vragen om bepaalde persoonsgegevens aan jou over te dragen.
  • Recht van bezwaar. Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang of een zwaarwegend algemeen belang, dan kan je daartegen bij ons bezwaar maken.

Wij hebben het recht om ons Privacyreglement aan te passen. Ons meest recente Privacyreglement kun je altijd terug vinden op onze website. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op. Je vindt onze contactgegevens op onze website. Als je een klacht hebt, kun je ook via de website contact met ons opnemen. En daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.