Culturele ANBI-Status

Kamermuziek Concours Gelre heeft gezien haar activiteiten per 13 mei 2020 de Culturele ANBI-status van de belastingdienst verkregen. Een schenking aan een culturele ANBI is extra voordelig ten opzichte van een reguliere ANBI.

Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Rekenvoorbeeld particulier: Bij een schenking van EUR 100,- mag u bij uw belastingaangifte een bedrag van EUR 100 x 1,25 = EUR 125 aftrekken. Bij een toptarief betekent dit ongeveer EUR 62,50 minder belasting . Kortom een schenking van EUR 100 aan het KCG kost u in dit voorbeeld maar EUR 37,50. Houd u wel rekening met de drempelbedragen die de belastingdienst hanteert.

In het kader van de ANBI wetgeving treft u hieronder de daarvoor relevante informatie aan.

Kamermuziek Concours Gelre staat ingeschreven onder:

KvK nummer: 76546101
RSIN nummer: 860668381
IBAN: NL94TRIO 0788888870                                                                                                                                                                   

De op 2 december 2019 opgerichte stichting Kamermuziek Concours Gelre stelt zicht ten doel het stimuleren en ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen in het ontwikkelen van hun muzikale talenten op het gebied van de klassieke muziek. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van kamermuziek concoursen. Hierbij zullen door de stichting, op basis van het oordeel van een deskundige jury, prijzen worden uitgereikt. Te geven masterclasses door vooraanstaande musici kunnen hiervan onderdeel uitmaken.

Jaarrekening Kamermuziek Concours Gelre 2020

De stichting Kamermuziek Concours Gelre is op 2 december 2019 opgericht. De jaarrekening heeft betrekking op de periode 2 december 2019 t/m 31 december 2020 (verlengd boekjaar). 

 1. Balans
Activa Passiva
Vlottende activa Eigen vermogen
Vorderingen 1)  € 1.653,07  Algemene reserve € 5.215,79 
Liquide middelen Lang lopende

schulden

Bank   8.988,00 Schulden 2) € 5.425,28
Totaal € 10.641,07 Totaal € 10.641,07

 

Toelichting

 1. De vordering betreft de vergoeding van de startkosten door Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland, alsmede de belastingteruggave over het vierde kwartaal van 2020. Beide worden in 2021 uitgekeerd. 
 2. Om de opstart van het KCG mogelijk te maken heeft een bestuurslid een lening verstrekt van €5425,28. Over de schuld wordt geen rente berekend, aflossing vindt plaats na afloop van het concours.
 1. Resultaat boekjaar 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
– Donateurs     5.814,00 
– Subsidies     6.567,65
Totaal baten € 12.381,65
LASTEN
– Startkosten     6.318,21 
– Aanbetalingen       352,65 
– Hosting en website onderhoud       495,00
Totaal lasten   7.165,86
RESULTAAT   5.215,79

 

Toelichting

De baten van het boekjaar 2020 bestaan uit:

 • Donaties: crowdfunding via “Voordekunst”;
 • Twee subsidies: van de gemeente Nijmegen en het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland, de laatste betreft specifiek een bijdrage aan de startkosten.

De kosten van het boekjaar 2020 worden gevormd door:

 • Startkosten (bankkosten, notariskosten, kosten KvK, kosten crowdfunding, realiseren website);
 • Een aanbetaling voor zaalhuur;
 • Beheer en onderhoud van de website.

Bestuur

 • Prof. Dr. A.J.M. (Fons) Plasschaert – voorzitter
 • A. (Alfred) Snel – secretaris
 • Ir. K.H.J. (Koen) Delen – penningmeester
 • Mr. K. (Kristel) Heemrood – van Dijk – algemeen bestuurslid
 • Drs. J. (Josien) van Geel – algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd.

Contactgegevens

Het secretariaat van Kamermuziek Concours Gelre is te bereiken via:
e-mail: info@kamermuziekconcoursgelre.nl
telefoon: +31(0)6 577 67 069

Het postadres is Sint Annastraat 436, te 6525ZN Nijmegen.