Deelnemersreglement
Kamermuziek Concours Gelre 2023

1 a. Aan het concours kunnen meedoen: elk duo, trio of ander ensemble, de grootte maakt niet uit, maar altijd zonder dirigent, waarbij in geval van een duo geen sprake mag zijn van een solist en een begeleider. En voor alle duidelijkheid: de solist is uitgesloten.

1 b. Elk ensemble kan gevormd worden door musici (deelnemers), zowel die overwegen eventueel naar het conservatorium te gaan, als die al aan een conservatorium studeren.

1 c. De leeftijd van elke deelnemer is op de datum van de finale van het concours niet hoger dan 27 jaar.
– Als minstens één musicus (deelnemer) van een ensemble ouder is dan de aangegeven leeftijd, dan wordt het gemiddelde genomen van de leeftijden van de spelers van dat ensemble: dat gemiddelde mag niet hoger zijn dan 27,9.

2. Elke deelnemer dient bij aanvang van de voorronde door middel van een (kopie) legitimatiebewijs aan te tonen (met doorhaling van BSN nummer) dat hij/zij de juiste leeftijd heeft op het moment van deelname. Indien een deelnemer geen legitimatie kan tonen, wordt de deelnemer en het ensemble waartoe de deelnemer behoort, uitgesloten van deelname.

3 a. Een optreden mag zowel in de voorronde als in de halve finale maximaal 10 minuten duren; in de finale mag dat 15 minuten duren. Korter mag, langer niet. Als het optreden te lang blijkt te zijn, mag de jury het optreden van een ensemble inkorten.

3 b. Elk ensemble speelt in de halve finale hetzelfde repertoire dat zij ook al gespeeld heeft in de voorronde. In de finale mag gekozen worden voor ander repertoire. Bij inschrijving moet zowel het repertoire voor de voorronde en halve finale opgegeven worden. Het repertoire voor de finale mag later opgegeven worden, maar wel voor 8 september 2023.

4 a. De inschrijving start op 1 februari 2023 en sluit op 23 juni 2023. Een inschrijving is pas compleet bij het aanleveren van:
(i) een volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
(ii) een video (bijvoorbeeld een YouTube-link of via WeTransfer) waarop het gehele of gedeeltelijke te spelen repertoire (voorronde/halve finale en finale) te zien en te horen is;
(iii) het voldoen van het inschrijfgeld.

4 b. De video mag na de inschrijving gestuurd worden, maar niet later dan 1 juni 2023.

4 c. Er is in de voorronde plaats voor 20 ensembles. In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare deelname-plaatsen, wordt eerst gekeken naar de kwaliteit van de inzending. Bij gelijke kwaliteit geldt de volgorde van het moment van het ontvangen van een complete inschrijving.

5. Het is de bedoeling dat de deelnemende ensembles klassieke muziek spelen. Een ensemble mag zelf bepalen welk(e) stuk(ken) dat is (zijn). Neem bij twijfel over de vraag of het gekozen repertoire klassiek is of niet, contact op met de organisatie via info@kamermuziekconcoursgelre.nl. Let op: eventuele wijzigingen in het programma na inschrijving zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

6. Het inschrijfgeld bedraagt €35,- voor een duo; €45,- voor een trio; €55 ,- voor een kwartet; €65,- voor een kwintet t/m elk groter ensemble. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald, ook niet als het ensemble het optreden annuleert of het concours om andere redenen geen doorgang kan vinden.

7. Uiterlijk 24 juni 2023 krijgt een ensemble – dat aan alle inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan – bericht of het ensemble is toegelaten tot het concours. Uiterlijk twee weken voor het concours krijgt het ensemble het programma van het concours toegezonden waarin staat wanneer het ensemble zal optreden. Dit schema kan niet meer worden gewijzigd.

8. Het concours bestaat uit een voorronde, een halve finale en een finale. De voorronde en de halve finale vinden plaats op zaterdag 8 juli 2023 respectievelijk zondag 9 juli 2023, beide in Akoesticum te Ede. De halve finale zal met publiek zijn. De finale vindt plaats op zondag 24 september 2023 in De Vereeniging te Nijmegen, Kleine Zaal. Op zaterdag 8 juli 2023, na afloop van de voorronde en het juryberaad, wordt bekend gemaakt welke ensembles in de halve finale op zondag 9 juli 2023 zullen optreden. Op zondag 9 juli 2023, na afloop van de halve finale en het juryberaad, wordt bekend gemaakt welke ensembles in de finale op zondag 24 september 2023 zullen optreden. Elk ensembles is verplicht op alle dagen beschikbaar te zijn.

9. Na afloop van elke ronde krijgen de ensembles een persoonlijke terugkoppeling van de juryleden. Bij deze terugkoppeling zijn alleen de musici van het betreffende ensembles en eventueel een bestuurslid aanwezig.

10. Tijdens het concours is maximaal één vleugel aanwezig. Alle andere benodigde instrumenten neemt het ensemble zelf mee.

11. Als een ensemble muziek op het repertoire heeft waarvan de auteursrechten nog niet zijn verlopen, is het spelen van kopieën bij wet strafbaar als de originele, gedrukte muziek niet kan worden getoond. Het is niet noodzakelijk om bladmuziek van de te spelen werken in te sturen of aan de jury te overhandigen.

12. Bij de inschrijving geven de deelnemers van het ensemble aan het Kamermuziek Concours Gelre toestemming om hun (persoons-)gegevens te gebruiken voor het organiseren van concoursen, het werven en deelnemen van publiek, en toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in de marketing-uitingen van het Kamermuziek Concours Gelre. Een deelnemer kan bij de inschrijving bezwaar maken tegen het gebruik in marketinguitingen.

13. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisatie.

14. De te winnen prijzen zijn de eerste, tweede en derde prijs. De jury kent die toe. Vervolgens zijn er de Podiumprijs, de Festivalprijs en de masterclasses. De Podiumprijs, een lunchconcert in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen, wordt door een door hen afgevaardigd jurylid toegekend. De Festivalprijs is een concert op het Grachtenfestival te Amsterdam, toegekend door een door hen afgevaardigd jurylid. Beide juryleden zijn vrij hun prijs toe te kennen aan de eerste, tweede of derde prijswinnaar. De masterclasses worden toegekend door de jury. De masterclasses worden steeds gegeven door een docent in overleg met het winnende ensemble. Het winnende ensemble geeft aan waaraan zij dan op het moment van hun ontwikkeling behoefte hebben. Kamermuziek concours Gelre zoekt vervolgens binnen de kaders van hun mogelijkheden. De masterclasses moeten hebben plaatsgevonden uiterlijk voor 31 december 2024. Overschrijding van deze datum kan alleen na overleg met het bestuur van stichting Kamermuziek Concours Gelre. Om een zo soepel mogelijke gang van zaken te realiseren, zal  op 1 november 2024 een ijkmoment zijn.