Financiële verantwoording

Jaarrekening Kamermuziek Concours Gelre 2020

De stichting Kamermuziek Concours Gelre is op 2 december 2019 opgericht. De jaarrekening heeft betrekking op de periode 2 december 2019 t/m 31 december 2020 (verlengd boekjaar). 

  1. Balans
Activa Passiva
Vlottende activa Eigen vermogen
Vorderingen 1)  € 1.653,07  Algemene reserve € 5.215,79 
Liquide middelen Lang lopende

schulden

Bank   8.988,00 Schulden 2) € 5.425,28
Totaal € 10.641,07 Totaal € 10.641,07

 

Toelichting

  1. De vordering betreft de vergoeding van de startkosten door Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland, alsmede de belastingteruggave over het vierde kwartaal van 2020. Beide worden in 2021 uitgekeerd. 
  2. Om de opstart van het KCG mogelijk te maken heeft een bestuurslid een lening verstrekt van €5425,28. Over de schuld wordt geen rente berekend, aflossing vindt plaats na afloop van het concours.
  1. Resultaat boekjaar 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
– Donateurs     5.814,00 
– Subsidies     6.567,65
Totaal baten € 12.381,65
LASTEN
– Startkosten     6.318,21 
– Aanbetalingen       352,65 
– Hosting en website onderhoud       495,00
Totaal lasten   7.165,86
RESULTAAT   5.215,79

 

Toelichting

De baten van het boekjaar 2020 bestaan uit:

  • Donaties: crowdfunding via “Voordekunst”;
  • Twee subsidies: van de gemeente Nijmegen en het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland, de laatste betreft specifiek een bijdrage aan de startkosten.

De kosten van het boekjaar 2020 worden gevormd door:

  • Startkosten (bankkosten, notariskosten, kosten KvK, kosten crowdfunding, realiseren website);
  • Een aanbetaling voor zaalhuur;
  • Beheer en onderhoud van de website.